คลิกสู่อนาคต (สมัคร)

หลักสูตรสู่อนาคต

คณะที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในอนาคต ความต้องการของโลก
เปลี่ยนแปลงทุกนาที ทำให้มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจึงมี
คณะวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องไปกับตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
./4MN3SI4