คลิกสู่อนาคต (สมัคร)

ก้าวทันโลก

ประชาคมอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเกิดเป็นตลาดอาชีพขนาดใหญ่ไร้พรมแดนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีความร่วมมือทางวิชาการกับนานาประเทศ
และเปลี่ยนทั้ง ความรู้ นักศึกษา คณาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาของเรามีคุณภาพในระดับสากล